Skip to content

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL informa que és titular del lloc web https://www.ocisport.net. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL, amb CIF B62872338 i domicili social en CL ALEMANYA, 60 (POL. IND. ELS MENGES) 08700 IGUALADA (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil, Tom 34684, Foli 108, Fulla número B-254862. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: [email protected].

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Serveis de reserva per internet

Uns certs continguts de la web d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL contenen la possibilitat de reservar per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de reserva establertes a aquest efecte per OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL amb CIF B62872338 i domicili social situat en CL ALEMANYA, 60 (POL. IND. ELS MENGES) 08700 IGUALADA (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades. OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic [email protected].
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual e industrial

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL.

Accions legales, legislació aplicable i jurisdicció

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

Les presents Condicions Generals de Reserva (d’ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL posa a la seva disposició en la seva http://www.ticketoci.net.

La reserva a través dels llocs web d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL.

Aquestes condicions seran aplicable sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicable per a cada cas.
Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, La normativa vigent i aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus webs, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les dins del termini i en la forma escaient oportuns.

Informació previa a la reserva

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva. Així mateix, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús que disposa en la mateixa web. Per la reserva amb OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL a través del seu web, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les Condicions Generals. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL i la contractació per mitjà d’aquests. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.
Una vegada efectuada la reserva l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva reserva en pantalla, podent imprimir aquesta com a comprovant de la reserva efectuada. La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

FUNCIONAMIENT DE LA RESERVA
Oferta de reserves i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL ofereix en l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. No obstant això, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquestes. D’aquesta manera, els productes i/o serveis oferts a cada moment per la website d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes i/o serveis esmentats.

Indicació dels preus.

Cada possible reserva oferta tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, en el seu cas, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL el comunicarà al client, via e-mail, abans de conducta el cobrament de la reserva.

Disponibilitat.

La disponibilitat de les ofertes ofertes per OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En tal cas, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL remetrà un e-mail al client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l’oferta.

Despeses i prestació dels serveis

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS detalla en la sol·licitud d’inscripció el preu de la inscripció i les despeses addicionals que complementin l’esdeveniment. En tot cas, durant el procés de compra s’especificarà per separat i en la corresponent factura es detallessin les despeses relatives al servei contractat.

Formas de pagament.

El client podrà abonar l’import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció: – Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL. En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web. Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i readob en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible. No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació. Així mateix, alguns dels esdeveniments contractats podrien contractar-se directament amb l’organitzador pel que serà aquest el que notificarà qualsevol variació en la inscripció i li correspondrà a aquest la devolució o canvi d’inscripció.

La disponibilitat de serveis oferts per OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponiblitat, l’Organitzador de l’esdeveniment serà el responsable de notificar-lo al client. En aquest cas, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL., posa a disposició en la pròpia web de la informació que requereix en Atenció al client, donis d’on ha de dirigir-se per a consultar qualsevol tipus de dubte sobre aquest tema la cancel·lació de la reserva.

Reembolsament del pagament

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL actua exclusivament com a servei en línia per a la inscripció, per la qual cosa l’usuari sempre adquireix la inscripció directament a l’Organitzador de l’esdeveniment. L’anul·lació de la inscripció queda subjecte a la política de cancel·lació de l’organitzador de la prova, cada prova tindrà especificada les seves condicions particulars.

En cas contrari les condicions a aplicar seran aquestes:

Per a poder cancel·lar una inscripció i per consegüent poder gaudir del reemborsament de les quantitats satisfetes, s’haurà de complir els següents requisits, l’estimació dels quals estarà determinada per l’import pagat i el percentatge de reemborsament que s’estimarà segons la següent taula:

Data de cancelació abans de l’esdeveniment Percentatge de reembolsament
Menys de 30 dies 80%
De 29 a 15 dies 50%
De 14 a 8 dies 25%
Menys de 8 dies 0%

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL està situat en C/ ALEMANYA, 60 (POL. IND. ELS MENGES) 08700 IGUALADA (BARCELONA) o a través del correu electrònic [email protected].

Desistiment

Segons el que s’estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

CONDICIÓ FÍSICA

Cada atleta participa sota la seva sencera responsabilitat i l’organització considerarà que posseeix un nivell de condició física suficient per a afrontar la mateixa.
L’organització declina tota la responsabilitat pels danys o perjudicis que el fet de participar en la prova pugui ocasionar al participant.

SUSPENSIÓ O AJORNAMENT DE LA PROVA

L’organització es reserva el dret de variar el punt d’arribada o sortida, retardar l’hora de sortida, canviar la data o la suspensió d’aquesta.
Si la sortida arribés a produir-se, la prova es donarà per realitzada, encara en el cas de suspendre’s durant la seva celebració.
En cas que l’organització consideri que les condicions climàtiques o altres contingències alienes a la seva voluntat posen en risc la integritat física dels participants, podrà disposar la postergació de la prova. En tal cas, no es reintegrarà ni total ni parcialment la inscripció.

RESPONSABILITAT DELS PARTICIPANTS. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DE L’ORGANIZACIÓ

És responsabilitat exclusiva del participant ser apte per a la prova, és a dir, aquest afirma i verifica que està física i mentalment preparat, gaudeix de bona salut per a afrontar una prova així com que ha passat els reconeixements mèdics oportuns. Manqui de cap malaltia o lesió que pugui agreujar-se amb la meva participació en aquesta prova. Per això, assisteix per iniciativa pròpia a aquesta competició assumint els possibles riscos i conseqüències derivades de la seva participació.

Cada participant declara amb la seva inscripció que reuneix les condicions que possibiliten la seva participació en la prova sense generar majors inconvenients per a la seva persona, la resta dels participants i l’organització. De manera plena i conscient, cada participant assumeix per a si i com a propis els riscos derivats de la seva participació en la prova, quedant completament exonerada l’organització de tota responsabilitat que pogués sorgir a conseqüència dels danys que la participació en la carrera pogués comportar als participants, els seus causahavents o a terceres persones.
Permet el lliure ús del seu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de comunicació preses durant l’esdeveniment, eximint a l’organització, directors de l’esdeveniment, col·laboradors, patrocinadors i voluntaris de qualsevol responsabilitat o reclamació per part seva. Incloent qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta.
L’Organització declina tota responsabilitat pels danys, perjudicis o lesions que la participació en aquesta prova pugui ocasionar a si mateix, a altres persones i fins i tot en el cas que terceres persones causin danys al participant.
Tot participant, pel mer fet de participar en la prova, accepta les normes assenyalades anteriorment, prevalent en cas de dubte el criteri de l’Organització.

ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

En realitzar la inscripció es compromet a complir les regles que regulen la prova.
Autoritza els Serveis Mèdics de la prova al fet que practiquin l’assistència sanitària necessària, encara que no hagi estat sol·licitada. En cas que els Serveis Mèdics indiquin que s’abandoni la prova per existir risc per a la seva salut, es compromet a acatar la recomanació dels experts sanitaris.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL amb CIF B62872338 i domicili social situat en CL ALEMANYA, 60 (POL. IND. ELS MENGES) 08700 IGUALADA (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic [email protected].
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Així mateix, OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Back To Top